Trombofília v tehotenstve

Trombofília v tehotenstve znamena zvýšené riziká k vzniku radu komplikácií. Trombofília ako je napr. Leidenská mutácia môžu tehotenstvo komplikovať, ale tiež vôbec nemusí. Väčšina žien s Leidenskú mutácií, mutácií MTHFR pod. Bez problémov má za sebou aj niekoľko pôrodov bez toho aby vedeli, že nejakú mutáciu vôbec majú. Čiže riziká trombofília a vzniku trombózy v tehotenstve sú relatívne. Váš lekár najlepšie posúdi vašu anamnézu a zhodnotí aký je najlepší postup vo vašom prípade.

Trombóza v tehotenstve

Pri tehotenstve dochádza k stavu fyziologickej Hyperkoagulácia – tzn. tehotenstvo je stav, keď krv má väčšiu tendenciu sa zrážať. Vplyvom tehotenských hormónov, predovšetkým estrogénov, dôjde k zvýšeniu fibrinogénu a ďalších koagulačných faktorov – V, VII, VIII a Von Willenbrandova faktora.

Ďalej k trombofílii prispieva aj pokles proteínu S, druhotná rezistencia voči aktivovanému proteínu C a zvýšenie hladiny inhibítorov fibrinolýzy.

Pokiaľ máte vrodené trombofília v tehotenstve, riziko vzniku trombózy sa zvyšuje.

Trombofília v tehotenstve – riziká

V súčasnej dobe sa množstvo štúdií zameriava na vzťah trombofília a výskytom závažných komplikácií v tehotenstve. Do príčinnej súvislosti býva predovšetkým dávané opakované potratené, vnútromaternicové úmrtie plodu, rastová retardácia plodu a preeklampsia. Tieto komplikácie majú význam na celkovej materskej i neonatálnej morbidite a mortalite a preto prebieha tiež intenzívny výskum v oblasti trombotických komplikácií fetoplacentárního riečišťa.

Zatiaľ nie je úplne jasné, v akej miere majú vplyv trombofília na vznik preeklampsia, placentárnu abrupcia, antepartálního úmrtie plodu, opakovaného potratené či rastové retardácie plodu. Rôznorodé výsledky jednotlivých epidemiologických štúdií sú dôsledkom väčšinou malých vzoriek vyšetrené populácie. Príčinou ďalších nezrovnalostí sú pravdepodobne geneticky podmienené rôznorodosti v jednotlivých krajinách. Riziko vzniku niektoré pôrodníckej komplikácie vo vzťahu k trombofilným mutáciám, sa líši u jednotlivých populácií. Väčšina štúdií, kde vychádzali štatisticky významné rozdiely medzi trombofilná a kontrolným súborom, bola vykonávaná v južnej a východnej Európe. Oproti tomu práca škandinávske, holandskej a britskej nepreukázali štatisticky významnejšie rozdiely.

Na základe dnešných poznatkov možno vyvodiť asociáciu medzi prítomnosťou trombofília a neskorých potratov, rizikom preeklampsie a rastovú retardáciou plodov. Patofyziológia pôsobenie trombofília na vznik týchto komplikácií nie je zďaleka známa. Pravdepodobne sa vzniku týchto komplikácií podieľa aj ďalšie vrodené a získané faktory aj vplyv vonkajšieho prostredia. S rozvojom laboratórnej techniky sa objavujú nové poznatky a nachádza sa nové trombofilné mutácie. Je pravdepodobné, že dodnes všetky mutácie nepoznáme. Zisťovanie etiológie sťažuje fakt, že závažné komplikácie, napr. Preeklampsiu, nachádzame aj u žien bez známych rizikových faktorov a bez trombofilné mutácie. Zrejme teda všetky etiologické činitele ešte dnes presne nepoznáme.

Prevencia komplikácií v tehotenstve

  • Lieky – podľa vášho stavu a diagnóz vám lekár prípadne odporučí injekcie nízkomolekulárneho heparínu počas tehotenstva v prípade, že máte vyššie riziko trombózy. Ak ste na warfarínu pamätajte, že warfarín poškodzuje plod viď. warfarinová embryopatia. Ideálne už pred začiatkom tehotenstva by ste mala previesť na heparínové injekcie. Najneskôr ihneď po zistení tehotenstva.
  • Kompresívne pančuchy – ak máte problémy s opuchmi nôh.
  • Zdravý životný štýl – cvičiť, dbať na pitný režim a stravu bohatú najmä na kyselinu listovú.

Samozrejmý je zákaz alkoholu a fajčenia cigariet.

[Celkem: 2    Průměr: 4/5]