Akútny infarkt myokardu

Akútny infarkt myokardu – srdcový infarkt je jedným z prejavov ischemickej choroby srdca. Jedná sa o miestne odumretie srdcového tkaniva spôsobené prerušením prísunu kyslíkom.

Srdcový infarkt a jeho príčiny

Príčinou akútneho infarktu myokardu je vo viac ako 95% uzavretie koronárnej tepny (vencovité tepny zásobujúce srdce) krvnou zrazeninou, trombom. Trombóza najčastejšie nasadá na aterosklerotické zúžené miesto v koronárnej tepne a spôsobí nedokrvenie a odumretie časti myokardu, ktorú táto tepna zásobuje. Takto poškodený myokard sa hojí jazvou, ktorá v rôznom rozsahu obmedzuje funkciu srdca ako pumpy. Uzavretie koronárnej tepny môže byť trvalé alebo v lepšom prípade len prechodné. Uzavretie koronárnej tepny je pre organizmus veľmi stresujúcim stavom, ktorý môže spôsobiť aj život ohrozujúce arytmie, predovšetkým komorovú fibriláciu alebo tachykardiu.

Predstupeň infarktu nedokrvenia srdcového tkaniva – tzv. Ischémia myokardu. Či sa vyvinie do infarktu, teda ischemickej nekrózy, a rozsah odumreté srdcového tkaniva, záleží na mnohých faktoroch:

  • podľa miesta a veľkosti uzavreté tepny,
  • na rýchlosti uzáveru,
  • celkovému stavu cirkulácie v organizme,
  • a citlivosti tkaniva na ischémiu.

Pri postupnom obmedzovaní krvného zásobenia sa môžu vytvoriť cievne spojky (anastomózy), ktoré do určitej miery nahradí zásobenie postihnutej oblasti susediacimi tepnami, rýchly uzáver vznik týchto spojok neumožňuje. Ak je človek v dobe vzniku srdcovej ischémie v pokoji a nároky tkaniva na kyslík sú malé, rozsah infarktu a jeho následky sú menšie a pacient má vyššie šance na úplné zotavenie. Pri fyzickej záťaži je tkanivo poškodená vo väčšom rozsahu. Preto je, pri bolestiach na hrudníku dôležité byť v pokoji, nechodiť, neriadiť pod. A rýchlu zdravotnícku pomoc si zavolať k sebe.

Ako sa prejavuje akútny infarkt myokardu?

U určitej časti postihnutých prebehne infarkt bezpríznakovo. Väčšinou však má tieto typické príznaky:
Subjektívne príznaky:

  • pálivá, kŕčovitá alebo tlaková bolesť za hrudnou kosťou (stenokardia), s šírením medzi lopatky, do krku alebo do ľavej ruky. Táto bolesť trvá dlhšie ako 20 minút.

Objektívnymi príznaky sú:

  • zrýchlený tep (tachykardia), môže byť aj spomalený tep (bradykardia)
  • bledosť
  • opocenost
  • vracanie, nauzea
  • dýchavičnosť

Ako zdiagnostikovat akútny infarkt myokardu?

Lekár stanoví diagnózu na základe EKG, typických biochemických zmien v krvi a podľa vyššie popísaných príznakov. Pomocnými vyšetreniami sú echokardiografia či selektívne koronarografie.

Komplikácie srdcového infarktu

Následkom infarktu môžu byť už vyššie spomínané arytmia, srdcová nedostatočnosť, kardiogénny šok, prasknutie srdcovej steny, zápal osrdcovníka. Tieto komplikácie pacienta vážne ohrozujú na živote.

Tadiaľ cesta k zdravému srdcu nevedie

Ako nedostať akútny infarkt myokardu?

Prevenciou je dlhodobé zameranie sa na zdravý životný štýl. To znamená nefajčiť, udržiavať svoju váhu v norme, dbať na pohybovú aktivitu, zdravo sa stravovať. Ľudia s hypertenziou, cukrovkou, obezitou a vyššou hladinou cholesterolu, by sa mali zamerať na kompenzáciu týchto stavov.

Trombofilik s diagnózou vrodené alebo získané trombofílie si musí ku všetkému popísanému vyššie si dať pozor na hormonálnu antikoncepciu a rizikové situácie pre vznik trombózy.

Akútny infarkt myokardu je život ohrozujúci stav a preto je dôležité včasné zabezpečenie odbornej prvej pomoci. Ak sa u vás vyskytnú príznaky infarktu, neváhajte s privolaním záchrannej služby.

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]